Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Art-Loft, działającym pod adresem art-loft.pl prowadzonym przez Łukasza Rybarskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Rybarski Studio Arlekin, ul. Henryka Wieniawskiego 58, 31-436 Kraków, NIP: PL6761280223, REGON: 351149701, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia CEIDG.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której zdolność prawna wynika z przepisów szczególnych, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Art Loft. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  b) Konsument – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  c) Sprzedawca – Łukasz Rybarski Studio Arlekin, ul. Henryka Wieniawskiego 58, 31-436 Kraków, NIP: PL6761280223; REGON: 351149701
  d) Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie www.sklep.art-loft.pl
  e) Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami;
  f) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  g) Newsletter – biuletyn elektroniczny wydawany periodycznie przez Sklep, zawierający nowości i oferty specjalne w tym w szczególności informację o konkursach i akcjach promocyjnych.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  a) drogą pocztową:
  b) drogą elektroniczną:
  c) adres do zwrotu towaru na wypadek odstąpienia od umowy:
  d) adres do wysłania reklamowanego towaru:
 4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu Sklepu spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy, bądź okolicznościami od niego niezależnymi.
 5. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów, kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą oraz realizacja złożonych zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

§ 2. Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  a) posiadać urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) korzystać z przeglądarki internetowej obsługującej JavaSctipt oraz pliki cookies.
 1. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci profilu użytkownika Moje Konto, Newslettera i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 2. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z ww. usług wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient będący konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z ww. usług w terminie 14 dni od daty zamówienia rozpoczęcia świadczenia każdej z usług.

§ 3. Zasady zakupów w Sklepie

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia towarów odzwierciedlały ich kolor, charakter i fakturę. Sprzedawca zastrzega, że kolory produktów na zamieszczonych zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu urządzenia Klienta, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sprzedawca w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą. 
 3. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (zakup bez rejestracji) lub za pomocą profilu użytkownika Moje Konto.
 4. Celem dokonania zakupu Klient dodaje wybrany do kupienia towar do koszyka poprzez użycie przycisku „Do koszyka”. Następnie Klient ma możliwość w podglądzie “Koszyka” wybrać ilość poszczególnych towarów lub je usunąć. Po zakończeniu wybierania towarów, Klient przechodzi do zakładki, w której wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy i metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
 5. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia. Użycie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 7. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 8. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przekaże potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku poprzez wysyłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia do realizacji wraz z podsumowaniem dotyczącym jego realizacji, do których należy m.in.: określenie zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 9. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Wolę otrzymania faktury VAT Klient wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§ 4. Zasady i metody płatności

 1. Sklep udostępnia następujące metody płatności za zamówienie:
  a) tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b) za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal oraz PayU;
 1. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za zamówienie dokonane przez Klienta, Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 5. Sposoby dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych towarów do miejsca przeznaczenia.
 2. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w Formularzy zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. 
 3. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
  a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b) za pośrednictwem paczkomatów InPost;
  c) odbiór osobisty.
 1. Czas realizacji zamówienia produktu wynosi do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy lub w przypadku płatności za pośrednictwem platform płatniczych, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności). 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument zobowiązany jest zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami niebędącymi jednocześnie Konsumentami.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem będącym przedsiębiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 8. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu korzystają z ochrony prawa autorskiego i są własnością Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

§ 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania towarów wolnych od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm., dalej: Kodeks cywilny).
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania towaru. 
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Zgłoszenie o stwierdzonych wadach dotyczących towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania Klient składa według swojego wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres wskazany w § 1 Regulaminu. W zawiadomieniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, zdjęcia reklamowanego towaru oraz dane kontaktowe.
 6. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych towaru, Klient dostarcza towar na adres wskazany w § 1 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 8. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.