Privacy Policy

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu www.sklep.art-loft.pl ma charakter informacyjny i obejmuje w szczególności regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych udostępnionych przez Klienta. Celem Polityki Prywatności jest przede wszystkim przedstawienie zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.
 2. Polityka Prywatności jako załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

§ 2. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Rybarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Rybarski Studio Arlekin, ul. Henryka Wieniawskiego 58, 31-436 Kraków, NIP: PL6761280223, REGON: 351149701, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia CEIDG, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogę elektroniczną za pomocą adresu e-mail:
  biuro@art-loft.pl.
 3. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny i adres dostawy (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), nazwa firmy, numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu).
 2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Realizacja umowy sprzedaży / wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej np. Newslettera czy profilu użytkownika Moje Konto / podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO –
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora.
Dane są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora i Sklepu poprzez wyświetlanie spersonalizowanych reklam.
Dane są przechowywane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez osobę, której dane dotyczą plików cookies wykorzystywanych do celów marketingowych.
RozliczeniaArtykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.Dane są przechowywane do momentu wygaśnięcia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością.
Statystyka i analizaArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzenia statystyk i analizie ruchu w Sklepie.Dane są przechowywane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez osobę, której dane dotyczą plików cookies wykorzystywanych do celów analitycznych.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z realizacją umowy lub świadczonymi usługamiArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

3. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty

 1. Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt 2. powyżej mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmioty, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług płatności elektronicznych,
  b) organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego do uzyskania określonych danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwianie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam, a także personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w Internecie.
 3. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nieprzekazania będzie brak możliwości zawarcia danej umowy i realizacji zamówienia lub usług.

§ 4. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Celem realizacji uprawnień, o których mowa pkt 1. powyżej należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Administratora wskazany w § 2 pkt. 1 Polityki prywatności.
 3. Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 1. powyżej, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. Pliki Cookies

 1. Sklep używa plików Cookies m.in. celem dostosowania zawartości Sklepu do preferencji jego użytkowników, utrzymywania sesji oraz w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Sklep stosuje trzy typy plików Cookies: „seryjne”, „stałe” oraz „analityczne”. Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki Cookies „analityczne” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 3. Użytkownik w przeglądarce internetowej może zmienić ustawienia dotyczące Cookies.
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach stosowanego oprogramowania.